Nghị quyết 69/NQ-CP phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính lĩnh vực Hải quan

CHÍNH PHỦ
-------
Số: 69/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VÀ TƯƠNG TRỢ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ I-TA-LI-A
------------
CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 63/TTr-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2016,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ I-ta-li-a.
Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định và thông báo cho các cơ quan hữu quan biết ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nêu trên./.
 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TP, CT, CA (kèm theo Hiệp định);
- VPCP: các PCN, Trợ
lý TTg,
các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).ST.
50
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 
 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực