Công văn 3480/TCHQ-GSQL 2020 về việc kiểm tra C/O

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________________

Số: 3480/TCHQ-GSQL

V/v: Kiểm tra C/O

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 28/5/2020 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp nước xuất khẩu như sau:

1. C/O mẫu D có con dấu và chữ ký dạng điện tử do Indonesia phát hành:

- Cơ quan có thẩm quyền của Indonesia thông báo cấp C/O mẫu D, E, AK, AI, AANZ và AJ có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ 01/4/2020.

- Kiểm tra thông tin về c/o tại trang thông tin điện tử: http://e- ska.kemendag.go.id ->chọn e-COO verification -> điền số tham chiếu C/O.

2. C/O mẫu AI do n độ cấp qua hệ thống điện tử bao gồm chữ ký dạng điện tử và mã quét QR:

- Cơ quan có thẩm quyền của n Độ thông báo cấp C/O mẫu AI có chữ ký và con dấu dạng điện tử từ 01/4/2020.

- Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://Coo.dgft.gov.in -> đánh số tham chiếu C/O vào ô “verify certificate” để tra cứu thông tin.

3. C/O mẫu D do Malaysia có con dấu và chữ ký điện tử:

- Cơ quan có thẩm quyền của Malaysia thông báo cấp C/O dạng điện tử từ ngày 13/4/2020, áp dụng cho các Hiệp định thương mại tự do mà Malaysia là thành viên: AANZFTA; AKFTA; AHKFTA ATIGA.

- Thông tin về C/O được tra cứu tại trang thông tin điện tử: http://newepco.dagangnet.com.my -> điền tên và mật khẩu vào User Login.

4. Đối với C/O mẫu E:

- Kiểm tra thông tin về C/O tại http://origin.customs.gov.cn -> Chọn chức năng Certificate info search -> điền số C/O và số hóa đơn thương mại để xem thông tin.

- Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử http://check.ccpiteco.net -> điền thông tin C/O Certification No, CO Serial No để tra cứu thông tin.

5. Các trường hợp C/O còn lại: thực hiện việc kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính) và các Thông tư hướng dẫn về quy tắc xuất xứ của Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực