Công văn 3452/TCHQ-GSQL 2020 tăng cường công tác quản lý hàng hóa là chất thải

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________________

Số: 3452/TCHQ-GSQL

V/v: Tăng cường công tác quản lý hàng hóa là chất thải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Đ đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa là chất thải, chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 12 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác”.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường thì “Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác

Khoản 9 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong đó có hành vi: “Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức”.

Theo Danh mục chi tiết các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặt hàng tro bay và xỉ từ quá trình đồng xử lý trong các cơ sở đốt là chất thải.

Căn cứ các quy định nêu trên thì mặt hàng tro bay và xỉ từ quá trình đồng xử lý trong các cơ sở đốt thuộc đối tượng cấm nhập khẩu.

Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát các lô hàng tro bay, xỉ (trừ mặt hàng xỉ hạt nhỏ thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) đã nhập khẩu và báo cáo Tổng cục Hải quan (nếu có) trước ngày 30/5/2020.

2. Không làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng tro bay.

3. Khi làm thủ tục hàng hóa nhập khẩu khai báo có tên gọi tương tự các chất thải thuộc Danh mục chi tiết các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như: xỉ (trừ mặt hàng Xỉ hạt nhỏ thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ), bồ hóng, muội, chất thải có silic... hoặc hàng hóa được thải loại ra từ quá trình sản xuất, tiêu dùng phải đối chiếu quy định tại khoản 12, khoản 16 Điều 3 và khoản 9 Điều 7 của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện. Trường hợp có nghi ngờ là phế liệu, chất thải, chất thải nguy hại thì kiểm tra thực tế và lấy mẫu để phân tích, giám định để xác định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vụ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);

- Cục ĐTCBL, Cục QLRR (để t/hiện);

- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực