Công văn 3376/TCHQ-GSQL giám sát hải quan hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận chuyển

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________________

Số: 3376/TCHQ-GSQL

V/v: Thủ tục, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt Ratraco
(đ/c: Tầng 4, Khách Sạn Cây Xoài, 118 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 143/RAT ngày 20/05/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt Ratraco (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh: Thực hiện theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về địa điểm thực hiện việc thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh: Căn cứ quy định tại điểm 9 Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP dẫn trên thì địa điểm được phép thực hiện chuyển tải, thay đổi về phương thức vận tải bao gồm: khu vực cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS), địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (cảng cạn), địa điểm tập kết kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh.

Do vậy, trường hợp Công ty thực hiện việc thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải tại ga đường sắt liên vận quốc tế Yên Viên hoặc ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng thuộc địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan thì phù hợp với quy định tại điểm 9 Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP dẫn trên.

3. Về tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh: Thực hiện theo quy định Điều 3 Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đức Hùng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực