Công văn 3374/TCHQ-GSQL triển khai Hệ thống Cổng thông tin một cửa tại sân bay Nội Bài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________________

Số: 3374/TCHQ-GSQL

V/v: Triển khai hệ thống NSW và VACCSM tại Cảng hàng không Nội Bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

 

Qua tiến hành rà soát việc triển khai thực hiện Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia và Hệ thống giám sát tự động hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với việc khai báo thông tin liên quan đến hồ sơ hải quan đối với tàu bay nhập cảnh gửi tới Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia:

a) Yêu cầu các Hãng hàng không có chuyến bay nhập cảnh hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện đúng các quy định về thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan được quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, được sửa đổi bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính Phủ.

b) Đối với những vận đơn hàng hóa khai báo muộn so với thời điểm quy định nêu trên, chỉ đạo Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài thực hiện soi chiếu trước khi cho phép đưa hàng hóa vào kho hàng không.

2. Đối với việc triển khai Hệ thống giám sát tự động hàng hóa xuất nhập khẩu đường hàng không:

a) Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho hàng không quốc tế tại cảng hàng không Nội Bài thực hiện:

Lập danh sách hàng hóa sai khác so với danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ gửi vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sau khi đối chiếu sự phù hợp giữa thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ do cơ quan hải quan cung cấp với thực tế hàng hóa xếp dỡ vào kho hàng không.

Đối với hàng hóa không có thông tin trong danh sách dự kiến xếp dỡ, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho bố trí khu vực lưu giữ riêng, có camera giám sát kết nối với hệ thống cơ quan hải quan.

b) Chỉ đạo Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài thực hiện không tiếp nhận thông tin hàng hóa không có trong danh sách dự kiến xếp dỡ vào kho và yêu cầu hãng hàng không thực hiện khai báo bổ sung thông tin theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Mai Xuân Thành

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực