Công văn 3288/TCHQ-TXNK 2020 xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

_________

Số: 3288/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu, vật tư sau hỏa hoạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

 

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 591/PC-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 105/2020/CV ngày 20/4/2020 của Công ty TNHH Vina Korea, công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc trao đổi về việc xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Vina Korea, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hà Nội tại công văn số 1257/HQHN-TXNK ngày 7/5/2020. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 2815/TCHQ-TXNK ngày 29/4/2020, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian chờ kết luận cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp chưa phải thực hiện kê khai, nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bị hỏa hoạn như nội dung nêu tại công văn số 1042/TCHQ-TXNK ngày 24/02/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực