Công văn 2358/TCHQ-TXNK 2016 phân loại mặt hàng lò xo khí gas spring

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2358/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
 
Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 3386/HQHCM-TXNK ngày 1/12/2015, công văn số 2244/HQHCM-TXNK ngày 20/6/2014, công văn s 2642/HQHCM-TXNK ngày 21/7/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring), công văn số 722/SC-XNK ngày 14/8/2014 của Công ty Samco về việc phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính;
Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 73.20 và nhóm 84.79 (đoạn B);
Mặt hàng “lò xo khí” (gas spring) được làm bằng thép, chủ yếu bao gồm 1 ống xi lanh và trục piston; hoạt động bằng cách sử dụng khí nén được chứa trong xi lanh, khí nén di chuyển kéo theo đẩy trục piston lên hoặc xuống, là một loại thiết bị cơ khí, không phải là một loại lò xo điển hình có tính đàn hồi như mô tả theo chú giải chi tiết nhóm 73.20. “Lò xo khí” (gas spring) được sử dụng để trợ lực đóng, mở cửa, cốp xe ô tô, đóng, mở, điều chỉnh cửa, giường, ghế ngồi hoặc sử dụng cho các thiết bị, thuộc nhóm 84.79 “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác”, mã số 8479.89.40 - - - Loại khác, không hoạt động bằng điện.
Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đối chiếu mặt hàng thực tế nhập khẩu với hướng dẫn nêu trên để phân loại đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế (BTC) (để phối hợp);
- Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Samco).

(262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để thực hiện);
- Cục Kiểm tra STQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực