Công văn 2287/VPCP-KTTH 2016 thủ tục nhập khẩu hành lý của khách nhập cảnh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2287/VPCP-KTTH
V/v:Thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 
 
Kính gửi: Bộ Tài chính.
 
 
Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 549/BTC-TCHQ ngày 13 tháng 01 năm 2016 về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Giao Bộ Tài chính báo cáo nội dung này ra Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016; đồng thời khẩn trương thực hiện nhiệm vụ rà soát, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan cho phù hợp tình hình thực tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 2 Công văn số 112/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực