Quyết định 1554/QĐ-LĐTBXH 2019 về điều chỉnh dự toán hạng mục Cây xanh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

------------

Số: 1554/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
hạng mục Cây xanh và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu

dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-LĐTBXH ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định;

Căn cứ Thông báo số 83/TB-STC ngày 25/4/2019 của Sở Tài chính tỉnh Nam Định về việc thẩm định giá một số loại cây xanh, cảnh quan dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định;

Căn cứ Công văn số 87/SXD-QLXD ngày 30/5/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục cây xanh cảnh quan dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 106/TTr-LĐTBXH ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục cảnh quan, cây xanh; kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu và điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục Cây xanh thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định như sau:

1. Hồ sơ thiết kế điều chỉnh do Công ty cổ phần Great Việt Nam lập tháng 5/2019 đã được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định thẩm định tại Công văn số 87/SXD-QLXD ngày 30/5/2019.

2. Giá trị dự toán hạng mục: 7.245.530.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng).

(Chi tiết dự toán tại Phụ lục số 01 kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định theo chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư dự án căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 2 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở đảm bảo chủng loại cây xanh phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu của địa phương, đáp ứng yêu cầu tạo cảnh quan phục vụ điều dưỡng người có công, đơn giá phù hợp với thời điểm thực hiện (trường hợp cần thiết có thể sử dụng dự phòng của gói thầu nhưng không được vượt tổng giá trị đã được Bộ phê duyệt) để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định (chủ đầu tư dự án), Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

Phụ lục số 01

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG MỤC CÂY XANH

(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Stt

Nội dung chi phí

Dự toán (đồng)

I

CHI PHÍ XÂY DỰNG

6.503.641.000

1

Chi phí cây xanh

6.503.641.000

II

CHI PHÍ TƯ VÁN ĐẦU TU XÂY DỰNG

204.578.000

1

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cây xanh

25.991.000

2

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói cây xanh

6.698.000

3

Chi phí giám sát thi công gói thầu cây xanh

171.889.000

III

CHI PHÍ KHÁC

212.129.000

1

Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục cây xanh

17.020.000

2

Chi phí hạng mục chung của gói thầu cây xanh

195.109.000

VI

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

325.182.000

1

Dự phòng khối lượng cho gói thầu cây xanh (5%)

325.182.000

 

TỔNG CỘNG

7.245.530.000

 

Ghi chú: Cơ cấu chi phí dự toán hạng mục cây xanh nêu trên được tổng hợp vào dự toán xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định theo thành phần cơ cấu chi phí tương ứng.

 

Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-LĐTBXH ngày 23/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

17.020.000

Ngân sách nhà nước

 

1

Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục cây xanh

17.020.000

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

6.903.328.154

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu cây xanh

6.698.750.000

Ngân sách nhà nước

Đầu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý

IV/2019

Trọn gói

05 tháng

 

- Theo dự toán

6.503.641.000

 

 

 

 

 

 

- Hạng mục chung

195.109.000

 

 

 

 

 

2

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cây xanh

25.991.154

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

IV/2019

Trọn gói

60 ngày

3

Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cây xanh

6.698.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

IV/2019

Trọn gói

60 ngày

4

Giám sát thi công gói thầu xây xanh

171.889.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý

IV/2019

Trọn gói

Theo tiên độ thực hiện

III

Dự phòng cho gói thầu cây xanh

325.182.000

 

 

 

 

1

Dự phòng khối lượng (5%)

325.182.000

 

 

 

 

 

Ghi chú : Trong trường hợp sử dụng chi phí dự phòng khối lượng cho gói thầu Cây xanh, đề nghị Chủ đầu tư rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở đảm bảo chủng loại cây xanh phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu của địa phương, đáp ứng yêu cầu tạo cảnh quan phục vụ điều dưỡng người có công, đơn giá phù hợp với thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực