Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.492 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 629/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 25/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
02

Quyết định 223/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035"

Ban hành: 22/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
03

Quyết định 69/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019

Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
04

Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ban hành: 29/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
05

Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018

Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2019
06

Quyết định 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 19/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030"

Ban hành: 25/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2018
07

Quyết định 3381/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
08

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
09

Thông tư 61/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
10

Quyết định 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
11

Quyết định 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 07/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
12

Quyết định 1333/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
13

Thông tư 20/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin

Ban hành: 03/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
14

Quyết định 17/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
15

Thông tư 16/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
16

Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức và hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
17

Quyết định 92/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch về việc ban hành Quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
18

Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
19

Quyết định 2826/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2018
20

Quyết định 1646/QĐ-TCTDTT của Tổng cục Thể dục thể thao về việc ban hành Luật thi đấu Bóng chuyền hơi

Ban hành: 24/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2018
Vui lòng đợi