Văn bản sắp có hiệu lực

Có tất cả 96 văn bản sắp có hiệu lực
1

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
2

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
3

Thông tư 62/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
4

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
5

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
6

Thông tư 13/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
7

Quyết định 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
8

Thông tư 09/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
9

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
10

Thông tư 15/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại

Ban hành: 11/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
11

Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
12

Thông tư 23/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
13

Thông tư 33/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
14

Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
15

Thông tư 33/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
16

Thông tư 58/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2019
17

Thông tư 34/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
18

Thông tư 35/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
19

Quyết định 28/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
20

Thông tư 36/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam

Ban hành: 12/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019