Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 2.816 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 576/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Ban hành: 12/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
02

Quyết định 458/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019

Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
03

Quyết định 259/QĐ-HĐPHPBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
04

Quyết định 520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
05

Quyết định 463/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2019

Ban hành: 22/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
06

Quyết định 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2019
07

Quyết định 382/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
08

Quyết định 204/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2019
09

Quyết định 123/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
10

Quyết định 121/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
11

Quyết định 119/QĐ-CTN của CHủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
12

Quyết định 52/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
13

Quyết định 2830/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2019
14

Quyết định 2009/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
15

Quyết định 2765/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
16

Quyết định 2377/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
17

Quyết định 2374/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
18

Quyết định 2372/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
19

Quyết định 3877/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
20

Quyết định 645/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 18/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
Vui lòng đợi