Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.317 kết quả.
133841

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ban hành: 01/09/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

133842

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại các biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 19/07/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

133843

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

133844

Thông tư 08/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 04/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

133845

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 31/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2015

133846

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 25/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

133847

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 22/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

133848

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019)

Ban hành: 19/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

133849

Thông tư 28/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải

Ban hành: 01/10/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

133850

Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ban hành: 26/11/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

133851

Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ban hành: 20/07/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2010

133852

Quyết định 07/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

Ban hành: 01/08/2006

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

133853

Công văn 3022/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu

Ban hành: 15/09/2005

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2006

133854

Thông tư 06/2003/TT-BCA(V19) của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng (ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/2/2002 của Chính phủ) trong lực lượng công an nhân dân

Ban hành: 12/03/2003

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2003

133855

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4860:2007 ISO 976:1996 Cao su và chất dẻo-Polime phân tán và các loại latex cao su-Xác định độ pH

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

133856

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4859:2007 ISO 1652:2004 Latex cao su-Xác định độ nhớt biểu kiến bằng phương pháp thử Brookfield

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

133857

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4859:1997 Latex cao su thiên nhiên cô đặc-Xác định độ nhớt

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

133858

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5014:2009 ISO 5454:1980 Ferotitan-Yêu cầu kỹ thuật và điều kiện cung cấp

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

133859

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4961:1989 ST SEV 555:1986 Mảnh dao cắt nhiều cạnh-Thay thế hệ thống ký hiệu

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

133860

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4952:1989 Thiết bị rèn ép-Danh mục chỉ tiêu chất lượng

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

Vui lòng đợi