Công văn 784/UBDT-PC góp ý danh mục văn bản pháp điển hoạt động kinh doanh đặc thù

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 784/UBDT-PC
V/v: Góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2183/BTP-KTrVB ngày 16/6/2020 về việc tham gia ý kiến danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc không ban hành hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” vì vậy nhất trí với danh mục văn bản pháp điển đề mục của Quý Bộ.

Trên đây là ý kiến về việc góp ý danh mục văn bản thực hiện pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”, Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 b
n).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực