Nghị quyết 120/NQ-CP 2019 hạn ngạch thuế quan trong WTO đối với mặt hàng gạo

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

----------

Số: 120/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ các nước Ô-xtrây-li-a,

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Vương quốc Thái Lan,

Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thỏa thuận trao đổi
song phương giữa Chính phủ Đại hàn Dân quốc và Chính phủ

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn ngạch thuế quan

trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo.

---------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 9623/TTr-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2019;

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung “Thỏa thuận giữa Chính phủ các nước Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đại hàn Dân quốc, Vương quốc Thái Lan, Hoa Kỳ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo” và "Thỏa thuận trao đổi song phương giữa Chính phủ Đại hàn Dân quốc và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong Tổ chức thương mại Thế giới đối với mặt hàng gạo".

Điều 2. Ủy quyền cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh ký Thỏa thuận nêu trên với đại diện có thẩm quyền của các nước.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: CT, NG, NNPTNT, TP;

- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng,

các Vụ: KTTH, NN, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3). M.A

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực