Công văn 5029/TCT-CS 2018 về thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 5029/TCT-CS
V/v
: Thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2216/CT-THNVDT ngày 29/03/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế GTGT đối với tiền điện chiếu sáng công cộng do nhân dân tự xây dựng. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Tại điểm 11 (b) Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên, quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

b) Chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng;”

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên, quy định:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Tiền điện thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để
b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT
;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực