Công văn 14598/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thông quan

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 14598/TCHQ-TXNK
V/v: Vướng mắc thông quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
 
Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 3479/HQHN-TXNK ngày 14/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc thông quan hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục gia hạn: Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT sau khi đăng ký tờ khai hải quan.
2. Về việc in tờ khai, hệ thống VNACCS chỉ cho phép in tờ khai khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN-Dũng(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực