Công văn 1382/TCT-CS 2020 về hóa đơn của Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

__________

Số: 1382/TCT-CS
V/v: Hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9712/CT-VP ngày 07/11/2019 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đặt in vé xe đường bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 8, Điều 10 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ (đã được sửa đổi tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

2. Căn cứ điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế và doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế;

3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 Thông tư số 191/2010/TT-BCT ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô;

4. Căn cứ Điều 4 và Điều 10 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung trên hóa đơn và phát hành hóa đơn của Cục Thuế;

Căn cứ quy định nêu trên, doanh nghiệp vận tải nằm trong Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo Quyết định của cơ quan Thuế thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/NĐ-CP nêu trên.

Về nội dung bắt buộc trên mẫu hóa đơn (vé xe đường bộ) do cơ quan Thuế đặt in được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Về kích thước, hình thức và các nội dung không bắt buộc của hóa đơn (Hóa đơn vận tải hành khách ) đặt in do Cục Thuế tự quyết định nhưng phải đảm bảo đọc được các nội dung của các chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn.

Đ nghị Cục Thuế căn cứ quy đnh nêu trên và tình thực tế đ xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT)(2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH


 

 
Lưu Đức Huy

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực