Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 192 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
161

Quyết định 258/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 02/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
162

Quyết định 253/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161 bổ sung

Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
163

Quyết định 244/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
164

Quyết định 243/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
165

Quyết định 242/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 03 năm)

Ban hành: 13/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
166

Thông tư 07/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược

Ban hành: 12/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
167

Thông tư 06/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 06/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
168

Thông tư 05/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 05/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
169

Quyết định 183/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước đã cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 160 bổ sung

Ban hành: 29/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
170

Quyết định 181/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 605 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 161

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
171

Quyết định 180/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
172

Quyết định 170/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 18 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2018
173

Quyết định 173/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 251 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
174

Quyết định 179/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 08 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 161

Ban hành: 27/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
175

Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban hành: 23/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
176

Quyết định 156/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 21/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2018
177

Quyết định 300/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
178

Quyết định 99/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 846 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 160

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
179

Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
180

Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
Vui lòng đợi