Quyết định 903/QĐ-LĐTBXH Dự toán Phần mềm Tổng hợp dữ liệu tích hợp máy quét vân tay

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

___________

Số: 903/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Phần mềm Tổng hợp dữ liệu tích hợp máy quét vân tay

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 5405/20/CT/GL-NHO của Công ty TNHH tư vấn Thẩm định và Đầu tư công nghệ Gia Lộc;

Xét Tờ trình số 277/TTLĐNN-TTr ngày 21/4/2020 về việc mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa năm 2020 kèm theo báo giá của các nhà cung cấp dịch vụ; Công văn số 355/TTLĐNN-TCHC ngày 19/5/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc bổ sung đề cương, dự toán chi tiết phần mềm và bảo trì trụ sở làm việc; công văn số 158/TTTT-PTƯD ngày 05/6/2020 của Trung tâm Thông tin về việc thẩm định dự án xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết phần mềm Tổng hợp dữ liệu tích hợp máy quét vân tay với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đơn vị lập đề cương và dự toán chi tiết: Trung tâm Lao động ngoài nước.

2. Mục tiêu, quy mô:

a) Mục tiêu:

- Quản lý hồ sơ người lao động được an toàn, tra cứu trên mọi phân hệ của hệ thống.

- Giám sát người lao động tham gia dự thi, tránh gian lận trong thi cử.

- Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống máy chủ đến các điểm thi.

b) Quy mô: Quản lý dữ liệu tích hợp máy quét vân tay cho trên 12.000 người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc, tham gia kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính mỗi năm.

3. Giải pháp kỹ thuật công nghệ và nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu:

a) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ:

- Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các yêu cầu về kỹ thuật theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Đảm bảo tính tương thích, phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

b) Nội dụng ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu: Phần mềm tổng hợp dữ liệu tích hợp với máy quét vân tay để quản lý dữ liệu của người lao động, thực tập sinh tham gia các Chương trình đi làm việc, thực tập kỹ thuật ở nước ngoài thống nhất, đồng bộ.

4. Dự toán chi tiết: Tổng cộng 493.000.000 đồng, trong đó:

a) Chi phí xây lắp: 0 đồng.

b) Chi phí thiết bị: 457.536.905 đồng, gồm:

+ Chi phí xây dựng phần mềm tổng hợp cơ sở dữ liệu: 312.936.905 đồng.

+ Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin 144.600.000 đồng..

c) Chi phí tư vấn: 19.463.095 đồng, gồm:

+ Lập đề cương và dự toán chi tiết: 15.063.095 đồng.

+ Thẩm định giá: 4.400.000 đồng.

d) Chi phí quản lý: 0 đồng

e) Kinh phí dự phòng 10% là: 16.000.000 đồng.

5. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

6. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Lao động ngoài nước.

7. Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước có trách nhiệm:

a) Căn cứ Đề cương và dự toán được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, ý kiến tham gia của Trung tâm Thông tin tại Công văn số 158/TTTT-PTUD ngày 05/6/2020 về việc thẩm định Dự án Xây dựng phần mềm tổng hợp dữ liệu tích hợp với máy quét vân tay để hoàn thiện giải pháp công nghệ và kỹ thuật của phần mềm tổng hợp dữ liệu và tích hợp vân tay.

b) Phê duyệt dự toán chi tiết các gói thầu, trình Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, hiệu quả đầu tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tiền và tài sản nhà nước.

c) Quản lý thực hiện Đề cương, dự toán chi tiết các gói thầu và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

2. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát chủ đầu tư tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả đầu tư, tương thích, phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Tấn Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 903/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết Phần mềm Tổng hợp dữ liệu tích hợp máy quét vân tay
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 903/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực