Quyết định 678/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******
Số: 678/2002/QĐ-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2002 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ LÃI SUẤT CƠ BẢN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM
------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 28/CP-KTTH ngày 27/5/2002 về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH: 
 
 
Điều 1. Nay công bố mức lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam là 0,60%/tháng (7,2%/năm).
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2002 và thay thế Quyết định số 547/2002/QĐ-NHNN ngày 30/5/2002 về mức lãi suất cơ bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Lê Đức Thuý

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực