Công văn 7719/BYT-KH-TC 2018 công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC

BỘ Y TẾ
-------

Số: 7719/BYT-KH-TC
V/v: Công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phtrực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Y tế các Bộ/ Ngành;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

 

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế, Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Để làm rõ và hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC gồm: Công văn số 824 /BYT-KH-TC ngày 16/02/2016, Công văn số 1044/BYT-KH-TC ngày 29/02/2016 và Công văn s 7117/BYT-KH-TC ngày 27/9/2016.

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 và Thông tư s 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp; trong đó đã đưa các nội dung hướng dẫn tại các công văn nêu trên vào nội dung của Thông tư số 15/2018/TT-BYT và Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

Để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng văn bản, Bộ Y tế thông báo các công văn hướng dẫn việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC tại 3 văn bản nêu trên đã hết hiệu lực áp dụng từ ngày Thông tư số 15/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (đ
b/c);
- Bộ Tài chính;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố thuộc TW;
- Cục QL KCB, Vụ BHYT; Vụ PC;

- Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực