Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.487 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
4441

Thông tư 240/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2016
4442

Quyết định 1362/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
4443

Thông tư 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
4444

Thông tư 50/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015

Ban hành: 17/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2015
4445

Thông tư 42/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ kế toán đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2014
4446

Thông tư 04/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định báo cáo thống kê và công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ban hành: 26/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2014
4447

Thông tư 26/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2013
4448

Thông tư liên tịch 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2011
4449

Thông tư 87/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2011
4450

Nghị định 10/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
4451

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
4452

Thông tư liên tịch 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 15/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2010
4453

Thông tư liên tịch 233/2009/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
4454

Thông tư 208/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
4455

Thông tư 05/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ

Ban hành: 14/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2008
4456

Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2006
4457

Nghị định 28/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

Ban hành: 09/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
4458

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
4459

Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2003
4460

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
Vui lòng đợi