Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.441 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
4421

Quyết định 1362/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
4422

Thông tư 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
4423

Thông tư 71/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016

Ban hành: 18/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2016
4424

Thông tư 217/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2016
4425

Quyết định 272/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực

Ban hành: 11/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2014
4426

Thông tư 26/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2013
4427

Thông tư liên tịch 140/2011/TTLT-BTC-LĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 14/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2011
4428

Thông tư 87/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2011
4429

Nghị định 10/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
4430

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
4431

Thông tư liên tịch 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 15/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2010
4432

Thông tư liên tịch 233/2009/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
4433

Thông tư 05/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ

Ban hành: 14/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2008
4434

Thông tư 81/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ban hành: 11/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2007
4435

Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2006
4436

Nghị định 28/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

Ban hành: 09/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
4437

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
4438

Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2003
4439

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
4440

Quyết định 678/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Ban hành: 28/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2012
Vui lòng đợi