Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.489 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
4421

Quyết định 48/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
4422

Quyết định 1084/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
4423

Thông tư 08/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
4424

Quyết định 1011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016

Ban hành: 03/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
4425

Quyết định 13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
4426

Thông tư 38/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
4427

Thông tư 18/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 01/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
4428

Thông tư 28/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ban hành: 25/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2014
4429

Thông tư 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2013
4430

Nghị định 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2013
4431

Thông tư 185/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
4432

Thông tư 139/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Ban hành: 29/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2007
4433

Quyết định 257/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 21/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
4434

Quyết định 255/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 19/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
4435

Quyết định 243-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành trái phiếu ngân hàng

Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
4436

Quyết định 177/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tỷ giá mua, bán ngoại tệ của các Ngân hàng Thương mại

Ban hành: 27/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
4437

Quyết định 115/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành kỳ phiếu Ngân hàng có mục đích bằng ngoại tệ

Ban hành: 01/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
4438

Quyết định 230/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Ban hành: 06/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
4439

Quyết định 140/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng

Ban hành: 24/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
4440

Quyết định 239/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán của Ngân hàng

Ban hành: 02/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
Vui lòng đợi