Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.487 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
4401

Quyết định 1428/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Phụ lục 1, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2016
4402

Quyết định 1362/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
4403

Thông tư 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
4404

Quyết định 803/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh văn bản 2033/TTg-QHQT ngày 03/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư lưới điện truyền tải 1, phân kỳ 1 vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2016
4405

Quyết định 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2016
4406

Thông tư 37/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
4407

Thông tư 23/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 19/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2013
4408

Thông tư 26/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Xây dựng nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ban hành: 11/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2013
4409

Thông tư 87/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/07/2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2011
4410

Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
4411

Nghị định 10/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
4412

Thông tư liên tịch 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 15/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2010
4413

Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Ban hành: 22/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
4414

Thông tư 05/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ thông tin và truyền thông do Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ

Ban hành: 14/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2008
4415

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/10/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
4416

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2007
4417

Nghị định 141/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2006
4418

Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

Ban hành: 30/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
4419

Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 04/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2003
4420

Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
Vui lòng đợi