Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 8.068 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Thông tư 63/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Ban hành: 25/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2020
22

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
23

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
24

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính bàn hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Xác thực: 23/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
25

Thông tư 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
26

Quyết định 1121/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Thông tư 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2020
27

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 và Quyết định 54/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 - 2020) nguồn vốn ngân sách tỉnh

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
28

Nghị quyết 115/2020/QH14 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
29

Thông tư 60/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2020
30

Quyết định 718/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Ban hành: 19/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
31

Nghị quyết 114/2020/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
32

Công văn 7324/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
33

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
34

Công văn 2168/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2023

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
35

Chỉ thị 02/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
36

Quyết định 701/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
37

Thông tư 55/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
38

Quyết định 741/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2020
39

Thông tư 58/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
40

Hướng dẫn 23/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Ban hành: 12/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
Vui lòng đợi