Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.482 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Nghị quyết 15/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
22

Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
23

Quyết định 225/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 20/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2020
24

Quyết định 305/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kế hoạch - Tài chính

Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
25

Quyết định 272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2020
26

Thông tư 08/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
27

Quyết định 209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
28

Thông tư 09/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
29

Quyết định 71/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 17/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
30

Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
31

Quyết định 364/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
32

Quyết định 365/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
33

Quyết định 206/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
34

Thông tư 07/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
35

Quyết định 130/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính

Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
36

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
37

Quyết định 119/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
38

Quyết định 120/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
39

Quyết định 98/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
40

Quyết định 97/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
Vui lòng đợi