Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.435 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Quyết định 2794/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính năm 2020

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2020
22

Thông tư 38/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
23

Thông tư 36/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
24

Quyết định 2468/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình lập, phân bổ và giao dự toán thu, chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng năm và lập kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2020
25

Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
26

Thông tư 34/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
27

Thông tư 31/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
28

Quyết định 1918/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ban hành: 30/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
29

Nghị quyết 118/NQ-CP về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
30

Quyết định 2669/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đính chính Thông tư 18/2019/TT-NHNN ngày 04/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
31

Quyết định 2657/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
32

Thông tư 29/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
33

Quyết định 2658/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động tiền tệ, lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
34

Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
35

Quyết định 2763/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài chính

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
36

Thông tư 28/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2019
37

Thông tư 27/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
38

Quyết định 36/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
39

Thông tư 88/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 24/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
40

Thông tư 26/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2019
Vui lòng đợi