Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.421 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 2214/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
02

Quyết định 1705/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
03

Quyết định 1568/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2019
04

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Ban hành: 05/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
05

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 01/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
06

Thông tư 37/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
07

Quyết định 2330/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
08

Quyết định 2239/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính

Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
09

Quyết định 2043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
10

Quyết định 2074/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh các tỉnh/thành phố

Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
11

Nghị quyết 581/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù hạt giống cây trồng dự trữ quốc gia

Ban hành: 04/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
12

Quyết định 1572/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 06/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
13

Quyết định 410/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
14

Quyết định 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
15

Quyết định 779/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
16

Quyết định 2465/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
17

Thông tư 103/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
18

Quyết định 3339/QĐ-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc công bố các thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội được chuẩn hóa

Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
19

Quyết định 3000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
20

Quyết định 1089/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế chi tiêu và một số định mức chi nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2025

Ban hành: 05/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
Vui lòng đợi