Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 84 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01

Thông tư 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
02

Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
03

Quyết định 2306/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2019
04

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2015
05

Quyết định 3340/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/06/2009 và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2014
06

Thông tư 16/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Ban hành: 28/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2013
07

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011

Ban hành: 20/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2013
08

Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2012
09

Quyết định 2046/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Ban hành: 27/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2012
10

Quyết định 530/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 16/03/2012
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2012
11

Thông tư 04/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011

Ban hành: 13/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2012
12

Chỉ thị 845/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp

Ban hành: 02/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2011
13

Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 - 1975

Ban hành: 01/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2011
14

Quyết định 1348/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013

Ban hành: 18/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
15

Quyết định 3006/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
16

Nghị định 122/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2011
17

Nghị định 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Ban hành: 30/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2011
18

Quyết định 797/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2010

Ban hành: 14/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
19

Thông tư 12/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý các vụ việc vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ của cơ quan Quản lý thị trường

Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
20

Nghị định 42/2003/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Ban hành: 02/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
Vui lòng đợi