Quyết định 1674/QĐ-TTg 2019 cấp hạt giống cây trồng hỗ trợ các địa phương

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 1674/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ

quốc gia hỗ trợ các địa phương

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7689/TTr-BNN-TT ngày 14 tháng 10 năm 2019, ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7926/BKHĐT-KTDV ngày 28 tháng 10 năm 2019, Tài chính tại văn bản số 13128/BTC-TCDT ngày 30 tháng 10 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 895 tấn hạt giống lúa, 133 tấn hạt giống ngô và 29 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa gieo trồng vụ Đông 2019 và vụ Đông Xuân 2019 - 2020 như đề nghị của Bộ tại văn bản nêu trên, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Trị: 395 tấn hạt giống lúa, 26 tấn hạt giống ngô và 6,6 tấn hạt giống rau;

- Tỉnh Quảng Bình: 50 tấn hạt giống lúa, 7 tấn hạt giống ngô và 4 tấn hạt giống rau;

- Tỉnh Hà Tĩnh: 350 tấn hạt giống lúa, 10 tấn hạt giống ngô và 3,4 tấn hạt giống rau;

- Tỉnh Thanh Hóa: 100 tấn hạt giống lúa, 90 tấn hạt giống ngô và 15 tấn hạt giống rau.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tiếp nhận và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH (3).

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực