Nghị quyết 69/NQ-CP 2017 Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc

CHÍNH PHỦ
-------
Số: 69/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ THÀNH LẬP TRUNG TÂM ASEAN-TRUNG QUỐC GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN ASEAN VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
--------------
CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Công văn số 2797/TTr-BNG-ASEAN ngày 27 tháng 7 năm 2017,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Điều 2. Ủy quyền Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ trên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc tổ chức ngày 06 tháng 8 năm 2017 tại Phi-líp-pin.
Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.
 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Tài chính, KHCN, Công Thương, Quốc phòng, VHTTDL, LĐTBXH;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực