Hiệp định giữa Việt Nam và Brasil về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA LIÊN BANG BRA-XIN VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

 

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Bra-xin (sau đây gọi là “các Bên”);

Với mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước,

Nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước mang hộ chiếu công vụ;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Công dân của mỗi Bên mang hộ chiếu công vụ còn giá trị, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ Bên kia và tạm trú với thời gian không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Điều 2.

Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của một Bên đóng trên lãnh thổ của Bên kia, cơ quan thẩm quyền của Bên kia sẽ gia hạn thời gian tạm trú nêu ở Điều 1 Hiệp định này.

Điều 3.

Công dân của mỗi Bên là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên kia và thành viên gia đình cùng chung sống với họ, mang hộ chiếu công vụ còn giá trị, được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ Bên kia trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Điều 4.

Công dân của các Bên nêu tại Hiệp định này có thể nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh thổ Bên kia tại tất cả các cửa khẩu dành cho khách quốc tế qua lại.

Điều 5.

Công dân của mỗi Bên phải tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành của Bên kia trong thời gian lưu trú trên lãnh thổ của Bên kia.

Điều 6.

Hiệp định này không hạn chế quyền của mỗi Bên từ chối việc nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn tạm trú trên lãnh thổ của mình đối với công dân của Bên kia bị coi là người không được hoan nghênh theo quy định pháp luật của mỗi nước và điều ước quốc tế mà hai Bên đều là thành viên.

Điều 7.

1. Các Bên sẽ trao cho nhau mẫu hộ chiếu công vụ hiện hành qua đường ngoại giao trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi ký Hiệp định.

2. Trong trường hợp một Bên thay đổi mẫu hộ chiếu công vụ hiện hành hoặc ban hành mẫu hộ chiếu mới, Bên đó phải trao cho Bên kia mẫu hộ chiếu mới qua đường ngoại giao cùng với các ttin chi tiết về mẫu hộ chiếu mới chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước khi đưa vào sử dụng mẫu hộ chiếu mới.

Điều 8.

Mỗi Bên có thể đình chỉ một phần hoặc toàn bộ việc thi hành Hiệp định này vì lý do an ninh, trật tự xã hội hoặc sức khỏe cộng đồng. Việc đình chỉ hoặc bãi bỏ việc đình chỉ phải được thông báo cho Bên kia qua đường ngoại giao chậm nhất là hai mươi tư (24) trước khi việc đình chỉ hoặc bãi bỏ việc đình chỉ có hiệu lực.

Điều 9.

1. Hiệp định có hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được công hàm thứ hai trong đó các Bên thông báo cho nhau việc hoàn tất các thủ tục nội luật để Hiệp định có hiệu lực.

2. Hiệp định này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên qua đường ngoại giao. Những sửa đổi hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực theo thủ tục nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Mỗi Bên có thể hủy bỏ Hiệp định này vào bất kỳ lúc nào bằng việc thông báo bằng văn bản cho Bên kia qua đường ngoại giao. Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày thông báo.

4. Mọi tranh chấp nảy sinh liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết qua đường ngoại giao.

Làm tại Brasilia ngày 24 tháng 11 năm 2008, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng để đối chiếu.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
PHÓ THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAOPhạm Gia Khiêm

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA LIÊN BANG
BRA-XIN
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Celso Amorim

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực