Quyết định 419/QĐ-TTg nâng lương hàm cấp tướng sĩ quan Công an nhân dân

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 419/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng lương cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân

________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Bộ Công an tại Tờ trình số 277-TTr/ĐUCA ngày 13 tháng 3 năm 2020; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nâng lương cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, từ hệ số 9,80 lên hệ số 10,40 kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an (Cục TCCB);

- VPCP: BTCN và các PCN, TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐ (3);

- Lưu: VT, TCCB. NTT

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực