Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 2.466 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Quyết định 1418/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
02

Quyết định 696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
03

Quyết định 1382/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
04

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
05

Quyết định 1227/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam”

Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
06

Quyết định 961/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
07

Quyết định 1137/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
08

Quyết định 818/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020

Ban hành: 26/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
09

Quyết định 686/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
10

Quyết định 614/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
11

Quyết định 615/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
12

Quyết định 616/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 12/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
13

Quyết định 587/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 09/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
14

Nghị định 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Ban hành: 01/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
15

Quyết định 289/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa chặt rải nóng có sử dụng phụ gia CeraChip trộn trực tiếp với cốt liệu nóng tại trạm trộn

Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
16

Quyết định 485/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
17

Quyết định 241/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2020

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
18

Quyết định 402/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
19

Quyết định 189/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp bê tông bán mềm

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
20

Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
Vui lòng đợi