Công văn 1409/TCT-DNL 2016 sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 1409/TCT-DNL
V/v: Sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng04 năm 2016

 
 
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 007/CCT-KTr; công văn số 3038/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn số 3518/CT-HCQTTVAC của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc trong đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in của các đại bán vé cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng được tạo hóa đơn tự in.
Tại điểm b Khoản 1 Điều 8, Khoản 2b Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng được tạo hóa đơn đặt in.
Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.
Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xác định doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.
Kể từ 01/01/2016, các doanh nghiệp là đại lý của VNA sử dụng hóa đơn của đại lý để lập và giao cho khách hàng, nội dung trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 994/TCT-DNL ngày 24/3/2015 của Tổng cục Thuế.
Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, để phù hợp với đặc thù hoạt động ngành hàng không và tính chất hoạt động của các đại lý bán vé máy bay cho VNA, trường hợp doanh nghiệp là đại lý của VNA có mức vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng (không phân biệt doanh nghiệp thành lập trước hay sau ngày Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực) nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và không vi phạm quy định về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo hướng dẫn tại điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, không có các dấu hiệu rủi ro về thuế được nêu tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp được tạo hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không để sử dụng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.
Trường hợp các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau trong đó có hoạt động rủi ro về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định nhưng đối với hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA, nếu Cục Thuế xác định không có dấu hiệu rủi ro về thuế thì doanh nghiệp được đặt in hóa đơn theo mẫu phù hợp với hoạt động hàng không để sử dụng riêng cho hoạt động đại lý bán vé máy bay cho VNA.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn) để nghiên cứu, giải quyết./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC, KK&KTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực