Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 399 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quyết định 1299/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2019
02

Thông tư 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
03

Quyết định 875/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 27/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
04

Quyết định 910/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
05

Quyết định 590/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
06

Quyết định 479/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định về giảng viên của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
07

Quyết định 476/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
08

Quyết định 475/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý thu thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 21/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2019
09

Quyết định 1143/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Ban hành: 08/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
10

Thông tư 108/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
11

Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
12

Quyết định 161/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế về sử dụng cộng tác viên kiểm toán

Ban hành: 07/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2017
13

Luật Quản lý nợ công của Quốc hội, số 20/2017/QH14

Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2017
14

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2017
15

Quyết định 625/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
16

Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
17

Quyết định 204/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị

Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2017
18

Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2017
19

Thông tư 70/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Ban hành: 08/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2015
20

Quyết định 1817/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
Vui lòng đợi
dma