Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 402 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Quyết định 31/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Ban hành: 09/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
02

Quyết định 2268/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về Kế hoạch kiểm toán năm 2019

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
03

Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
04

Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
05

Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
06

Chỉ thị 1034/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
07

Quyết định 625/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 20/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2017
08

Thông tư 334/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
09

Quyết định 1899/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán

Ban hành: 28/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2016
10

Quyết định 1285/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị

Ban hành: 22/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2016
11

Quyết định 1278/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 20/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
12

Quyết định 1276/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình khung Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp (sửa đổi)

Ban hành: 20/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
13

Quyết định 1277/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp

Ban hành: 20/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
14

Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
15

Thông tư 181/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ Hoán đổi danh mục

Ban hành: 13/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2016
16

Quyết định 2238/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2015

Ban hành: 29/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2015
17

Thông tư 199/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2015
18

Thông tư 170/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Ban hành: 14/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2014
19

Quyết định 1143/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Ban hành: 08/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
20

Quyết định 1817/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
Vui lòng đợi