Quyết định 816/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP
----------------
Số: 816/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về
Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, các dự án luật, pháp lệnh đã được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết số 23/2012/QH13;
Căn cứ Quyết định số 3709/QĐ-BTP ngày 26/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- UBND, Sở Tư pháp các tỉnh,TP trực thuộc Trung ương;
- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT.
BỘ TRƯỞNG
 
 
Đã ký


Hà Hùng Cường

 
 

BỘ TƯ PHÁP
-----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
       

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC TỔNG KẾT
THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
(Ban hành kèm theo Quyết định số 816 /QĐ-BTP ngày 5 tháng 4 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
I. MỤC ĐÍCH
1. Đánh giá toàn diện, khách quan kết quả tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 tại các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan và trong thực tiễn đời sống xã hội.
2. Đánh giá những kết quả đạt được và bất cập, hạn chế qua thực tiễn thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 để làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
3. Thảo luận những định hướng sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
II. YÊU CẦU
- Thành phần tham dự Hội nghị phải có tính đại diện đầy đủ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức có liên quan, đại diện các tầng lớp xã hội, dân cư và cộng đồng.
- Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
Hội nghị tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung sau đây:
1. Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
2. Dự thảo Báo cáo mục tiêu, quan điểm và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
3. Thảo luận một số chuyên đề về thực trạng thi hành Luật hôn nhân và gia đình; thảo luận, góp ý kiến về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phạm vi và những định hướng sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình.
IV. HÌNH THỨC, PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
1. Hình thức tổ chức Hội nghị
Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị
- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong tuần từ ngày 15/04/2013 đến ngày 19/04 /2013.
- Địa điểm:
+ Điểm cầu Hà Nội: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11A Lê Hồng Phong, Ba Đình.
+ Điểm cầu tại các địa phương: Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Thành phần:
a) Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội bao gồm đại biểu của các cơ quan, tổ chức Trung ương và thành phố Hà Nội
- Đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức Trung ương: Lãnh đạo Quốc hội, Lãnh đạo Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; Hội đồng Dân tộc, Ủy ban các vấn đề xã hội, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hội nông dân Việt Nam; Hội cựu chiến binh Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
+ Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
+ Đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
+ Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí.
- Đại biểu các cơ quan, tổ chức của thành phố Hà Nội:
+ Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
+ Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
+ Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, các Sở, ban, ngành có liên quan của thành phố Hà Nội, Phòng Tư pháp một số quận, huyện;
+ Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và một số quận, huyện;
+ Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
+ Đại diện một số tổ hòa giải ở cơ sở theo đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp.
 b) Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, các Sở, ban, ngành có liên quan của địa phương, Phòng Tư pháp một số quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và một số quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Đại diện một số tổ hòa giải ở cơ sở theo đề xuất của Giám đốc Sở Tư pháp.
V. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (Bộ Tư pháp);
- Dự thảo Báo cáo mục tiêu, quan điểm và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
- Các báo cáo chuyên đề.
VI. VỀ KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội được thực hiện bằng kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp.
- Kinh phí tổ chức Hội nghị tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện bằng kinh phí hoạt động thường xuyên của các địa phương.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức và thực hiện Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có trách nhiệm chuẩn bị về nội dung, chương trình Hội nghị; tài liệu cho Hội nghị; chuẩn bị thành phần đại biểu; xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí các nội dung được giao; làm đầu mối về nội dung, chương trình, tham luận giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan;
Văn phòng Bộ có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục về hành chính liên quan đến tổ chức Hội nghị như: Hội trường, mời đại biểu, in ấn tài liệu, đón tiếp đại biểu, kinh phí cho đại biểu tại điểm cầu Trung ương;
Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị về kỹ thuật trực tuyến cho Hội nghị tại Hà Nội và giữa điểm cầu Trung ương với 62 điểm cầu tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán và bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo đúng quy định của pháp luật.
2. Tổ chức và thực hiện Hội nghị tại các diểm cầu địa phương
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức và thực hiện Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu địa phương;
Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tại địa phương.
Việc cử cơ quan đầu mối phối hợp với Bộ Tư pháp đề nghị liên hệ đồng chí Trịnh Minh Hiền - Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, tel: 04.62739428, mobile: 0978431134, email: hientm@moj.gov.vn.
 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực