Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Có tất cả 51 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Quy định 05-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng

Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
02

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" năm 2018

Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
03

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Ban hành: 29/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2017
04

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 06/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
05

Quyết định 633/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2016

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
06

Quyết định 376/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2016"

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2016
07

Quyết định 1028/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2016
08

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình

Ban hành: 06/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
09

Luật Hôn nhân và Gia đình của Quốc hội, số 52/2014/QH13

Ban hành: 19/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
10

Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013

Ban hành: 02/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
11

Quyết định 816/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc về Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

Ban hành: 05/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2013
12

Quyết định 2074/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình - Năm 2012

Ban hành: 01/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2012
13

Quyết định 629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 29/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2012
14

Quyết định 288/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Ban hành: 24/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2012
15

Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Ban hành: 02/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2012
16

Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2012
17

Quyết định 4669/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 13/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
18

Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
19

Quyết định 25/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân

Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2014
20

Nghị định 08/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 04/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
Vui lòng đợi