Văn bản Luật Hình sự

Có tất cả 168 văn bản: Hình sự
01

Chỉ thị 06/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

Ban hành: 18/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
02

Quyết định 46/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
03

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
04

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
05

Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 07/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
06

Quyết định 151/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 09/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
07

Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 6 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
08

Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
09

Quyết định 371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2016
10

Lệnh 36/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
11

Lệnh 35/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
12

Lệnh 33/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Bộ luật Hình sự

Ban hành: 09/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2016
13

Nghị quyết 109/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2015
14

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
15

Quyết định 1452/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 14/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi)

Ban hành: 03/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2015
16

Quyết định 2532/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 29/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2015
17

Quyết định 421/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra việc tiến hành giám định

Ban hành: 17/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
18

Quyết định 422/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Ban hành: 17/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
19

Quyết định 07/2008/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
20

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
Vui lòng đợi