Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.164 văn bản: Hành chính
01

Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
02

Quyết định 790/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
03

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
04

Quyết định 2732/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
05

Quyết định 1736/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu

Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
06

Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
07

Quyết định 4859/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
08

Lệnh 13/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
09

Lệnh 11/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Chăn nuôi

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
10

Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
11

Quyết định 1614/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2018
12

Quyết định 3457/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 13/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
13

Quyết định 2433/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2018
14

Quyết định 1439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
15

Quyết định 2292a/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
16

Quyết định 2225/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
17

Quyết định 70/QĐ-TXNK của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
18

Quyết định 2813/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
19

Quyết định 2525/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
20

Quyết định 4440/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực thủy lợi

Ban hành: 28/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
Vui lòng đợi