Công văn 573/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
Số: 573/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Trả lời công văn số 1646/HQBRVT-GSQL đề ngày 14/6/2013 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp sau, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ theo quy định của Quy tắc xuất xứ hiện hành, được nội luật hóa tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương thì: “Trường hợp ngoại lệ khi C/O không được cấp vào thời điểm xuất khẩu hoặc sau ba (03) ngày tính từ ngày xuất khẩu do sai sót, sự bỏ quên không cố ý hoặc có lý do chính đáng, C/O có thể được cấp sau nhưng không quá một (01) năm kể từ ngày hàng được chất lên tàu và phải đánh dấu vào ô “Issued Retroactively”. Theo đó, thời điểm 03 ngày nêu trên bao gồm cả ngày xuất khẩu. (Ví dụ: C/O mẫu D được cấp ngày 24/6/2013, ngày xuất khẩu là ngày 21/6/2013 thì C/O này được cấp vào ngày thứ 04 kể từ ngày xuất khẩu và phải đánh dấu vào ô “issued retroactively” theo quy định dẫn trên).
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực