Công văn 1457/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc công tác giám sát hải quan theo Quyết định 2344/QĐ-TCHQ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 1457/GSQL-TH
V/v: Công tác giám sát hải quan theo Quyết định 2344/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo công tác thực hiện Quyết định 2344/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2014 về giám sát hải quan tại cửa khẩu biên giới đường bộ, đường sông. Trong đó có một số vướng mắc đối với quản lý phương tiện thô sơ thường xuyên qua lại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Tại khoản 1 Điều 9 quy định: Công chức Hải quan nhập thông tin vào hệ thống hoặc ghi sổ ngày, giờ, số biển kiểm soát của phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; phương tiện xuất biên, nhập biên; số hiệu container đi qua cổng; số CMT, họ tên trên CMT hoặc giấy phép của người điều khiển phương tiện (Mẫu sổ 01/STDPT-XNC/XNB). Đây là quy định giám sát của công chức hải quan đảm bảo việc theo dõi để có căn cứ xác nhận hàng hóa xuất khẩu đã qua khu vực giám sát hải quan, tránh lợi dụng quay vòng hoặc xuất khống hàng hóa để hoàn thuế GTGT. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu nghiêm túc thực hiện.
2. Trường hợp tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu có số lượng lớn phương tiện thô sơ thường xuyên qua lại khu vực cửa khẩu để chở hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu: Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ để dự thảo quy định giám sát phù hợp với thực tế cửa khẩu và đảm bảo có đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 9 nêu trên và trình Tổng cục phê duyệt trước khi ban hành thực hiện.
3. Về giám sát tại các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan, điểm xuất hàng đã có đầy đủ các lực lượng kiểm soát chuyên ngành và đảm bảo cơ sở kỹ thuật theo Quyết định của UBND các tỉnh biên giới công bố tại Điều 12 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ đính chính như sau: Việc giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất nhập biên thực hiện theo quy trình giám sát Hải quan tại Điều 9 Quy định này.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH (2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực