Công văn 476/VPCP-CN 2020 Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 476/VPCP-CN
V/v: Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11924/BGTVT-KCHT ngày 13 tháng 12 năm 2019, văn bản số 12424/BGTVT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2019), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 4087/ĐS-KTKT ngày 25 tháng 12 năm 2019); căn cứ ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp ngày 06 tháng 01 năm 2020 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án) (bao gồm cả việc giao dự toán bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về việc giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính, y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc giao dự toán bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, cc PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguy
ễn Cao Lục

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực