Thông báo 959/TB-BGDĐT 2019 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------

Số: 959/TB-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ

----------------------------

 

Căn cứ Nghị định s 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 5000/QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 18/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu;

Căn cứ Công văn số 465-CV/BCSĐ ngày 30/8/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ;

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phụ trách thêm:

a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục th chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thế chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Thi đua - Khen thưởng.

c) Phụ trách các địa bàn: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

d) Phụ trách các Đề án, Dự án: Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025; Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020; Đ án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; Đ án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025; Đ án giáo dục chuyn đi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình đến năm 2020, Đ án tng th phát trin giáo dục th chất và th thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đ án Bo đảm dinh dưng hợp lý và tăng cường hoạt động th lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tc nghẽn mạn tính và hen phế qun giai đoạn 2018 -2025.

đ) Tham gia các Ban ch đạo, y ban quốc gia, Ban, Hội: y ban Quốc gia v Thanh niên Việt Nam; y ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; y ban Quc gia phòng chống AIDS, phòng chng tệ nạn ma túy, mại dâm; y ban An toàn giao thông Quốc gia; y ban quốc gia vì sự phát triển bền vừng; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Trung ương Hội Chữ thập đ Việt Nam; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

2. Thứ trưởng Nguyn Hữu Độ phụ trách thêm:

a) Lĩnh vực công tác: Công tác phụ n của ngành.

b) Tham gia y ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ n Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đ các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chủ động liên hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

 - Ban Bí thư Trung ương (đb/c);

 - Thng Chính ph, các PTTg CP (để b/c);

 - Ban T chức Trung ương (đ b/c);

 - Văn phòng Tng Bí thư;

 - VPTW Đảng, VPQH, VPCTN;

 - VPCP; Website Chính ph;

 - Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;

 - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

 - Mặt trận T quc Việt Nam, các đoàn th TƯ:

 - UBND các tnh, thành phố trc thuộc TƯ;

 - QGGD và PTNL, HDGSNN;

 - Bộ trưng;

 - Các Th trưng;

 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

 - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ GDĐT;

 - Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;

 - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

 - Hội CGCVN; Hội Khuyến học VN; Hội CCBCQ Bộ; Hội Thể thao ĐHCNVN; Hội Th thao HSVN; Hiệp hội Thiết b GDVN; Hiệp hội các trường ĐH, CĐVN; Hiệp hội các trường CĐCĐ VN; Hiệp hội các trường CĐ, TC KT-KT;

 - Website ca B GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phùng Xuân Nhạ

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực