Dự thảo

741

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
742

Dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa lần 1

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
743

Thông tư hướng dẫn điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp trong thanh tra lao động, an toàn, vệ sinh lao động lần 1

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
744

Dự thảo Quyết định thực hiện ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
745

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
746

Dự thảo Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
747

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá ốp lát và đá cảnh

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
748

Dự thảo Thông tư quy định về phân định ranh giới rừng và tiêu chí xác định mức độ xung yếu của rừng phòng hộ lần 9

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
749

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
750

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 13/2013/TT-BTTTT ngày 14/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
751

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
752

Dự thảo Quyết định về miễn thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng trầm hương tạo ra từ cây Dó bầu trồng, mặt hàng da trăn có nguồn gốc gây nuôi sinh sản; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
753

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/08/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
754

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
755

Dự thảo Nghị định về tổ hợp tác lần 2

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
756

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2015 về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày cập nhật: 04/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
757

Dự thảo Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020

Ngày cập nhật: 03/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
758

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường lần 2

Ngày cập nhật: 03/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
759

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần 2

Ngày cập nhật: 03/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
760

Dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu

Ngày cập nhật: 03/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua