Dự thảo

41

Dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 08/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường bộ

Ngày cập nhật: 08/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày cập nhật: 07/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp lần 2

Ngày cập nhật: 06/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục lần 2

Ngày cập nhật: 06/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và chính sách đối với cộng tác viên dân số

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần 2

Ngày cập nhật: 02/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Quyết định quy định về việc lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày cập nhật: 02/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành

Ngày cập nhật: 31/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu hủy tiền

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Ngày cập nhật: 30/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19/01/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

Ngày cập nhật: 27/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa

Ngày cập nhật: 27/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam lần 3

Ngày cập nhật: 27/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua