Dự thảo

41

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y

Ngày cập nhật: 20/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
42

Dự thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước

Ngày cập nhật: 20/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
43

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm lần 1

Ngày cập nhật: 19/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
44

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 lần 5

Ngày cập nhật: 19/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
45

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động quản lý hành chính trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
46

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh lần 2

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
47

Dự thảo Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành lần 2

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
48

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
49

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
50

Dự thảo Thông tư quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 17/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
51

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
52

Dự thảo Luật Cư trú lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
53

Dự thảo Thông tư quy định nội dung chương trình tập huấn cho người lái phương tiện và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
54

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ lần 2

Ngày cập nhật: 13/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
55

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm

Ngày cập nhật: 13/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
56

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ hàng không

Ngày cập nhật: 12/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
57

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Ngày cập nhật: 11/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
58

Dự thảo Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
59

Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị lần 2

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
60

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao