Dự thảo

21

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt lần 8

Ngày cập nhật: 04/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
22

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh lần 2

Ngày cập nhật: 04/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
23

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 11, điểm c khoản 1 Điều 17, Điều 18 và đoạn đầu khoản 2 Điều 19 của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT- BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 03/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
24

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 03/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
25

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Ngày cập nhật: 31/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
26

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ngày cập nhật: 31/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
27

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Thông tư 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày cập nhật: 30/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
28

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ngày cập nhật: 22/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
29

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 1

Ngày cập nhật: 21/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
30

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế lần 3

Ngày cập nhật: 21/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
31

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Ngày cập nhật: 20/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
32

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế lần 1

Ngày cập nhật: 20/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
33

Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày cập nhật: 20/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
34

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Ngày cập nhật: 17/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
35

Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non lần 2

Ngày cập nhật: 15/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
36

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 14/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
37

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 14/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
38

Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 13/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
39

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học lần 2

Ngày cập nhật: 10/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
40

Dự thảo Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến lần 2

Ngày cập nhật: 10/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua