Dự thảo

01

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm lần 1

Ngày cập nhật: 14/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Điều 39 Luật việc làm về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Ngày cập nhật: 11/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Ngày cập nhật: 11/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Ngày cập nhật: 07/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Ngày cập nhật: 07/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm tham nhũng, chức vụ và việc xét xử vụ án tham nhũng, chức vụ lần 1

Ngày cập nhật: 07/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 05/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 03/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non

Ngày cập nhật: 03/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 31/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Quyết định về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Ngày cập nhật: 30/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy lần 3

Ngày cập nhật: 30/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người

Ngày cập nhật: 28/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần 2

Ngày cập nhật: 23/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao

Ngày cập nhật: 16/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày cập nhật: 16/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Ngày cập nhật: 14/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ lần 1

Ngày cập nhật: 13/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Ngày cập nhật: 10/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo lần 1

Ngày cập nhật: 10/07/2020
Trạng thái: Chưa thông qua