Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành, liên tịch ban hành

Ngày cập nhật: 21/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Ngày cập nhật: 21/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Ngày cập nhật: 21/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư bãi bỏ Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên lần 1

Ngày cập nhật: 20/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ và đề án khoa học cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 20/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Ngày cập nhật: 20/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày cập nhật: 19/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 19/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự lần 2

Ngày cập nhật: 19/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày cập nhật: 19/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt

Ngày cập nhật: 14/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 14/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh về khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế và mỹ phẩm

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường lần 2

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định về y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua