Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế

Ngày cập nhật: 27/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

Ngày cập nhật: 25/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 26/2013/TT-NHNN

Ngày cập nhật: 25/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Quyết định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày cập nhật: 24/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ngày cập nhật: 24/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Ngày cập nhật: 20/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Quyết định về cơ chế liên thông cấp điện từ lưới điện trung áp, hạ áp

Ngày cập nhật: 20/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm lần 2

Ngày cập nhật: 20/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung khuyến khích tinh thần, vật chất đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số

Ngày cập nhật: 18/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày cập nhật: 17/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng pháo

Ngày cập nhật: 16/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên lần 2

Ngày cập nhật: 16/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi (năm 2019) lần 3

Ngày cập nhật: 16/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác lần 2

Ngày cập nhật: 13/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an lần 2

Ngày cập nhật: 12/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Ngày cập nhật: 12/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày cập nhật: 11/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số lần 2

Ngày cập nhật: 11/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày cập nhật: 06/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật do Thủ tướng Chính phủ ban hành lần 2

Ngày cập nhật: 05/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao