Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ngày cập nhật: 18/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của tỉnh Thanh Hóa

Ngày cập nhật: 17/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế

Ngày cập nhật: 17/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày cập nhật: 17/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định…/2019/NĐ-CP ngày…tháng…năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bắc Nam Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày cập nhật: 16/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông lần 1

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Ngày cập nhật: 15/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ngày cập nhật: 14/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy lần 2

Ngày cập nhật: 14/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc lần 2

Ngày cập nhật: 14/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

Ngày cập nhật: 11/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân lần 2

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày cập nhật: 10/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao