Dự thảo

01

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 05/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày cập nhật: 05/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 và Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012

Ngày cập nhật: 05/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ

Ngày cập nhật: 04/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về các biện pháp khẩn cấp tạm thời lần 1

Ngày cập nhật: 04/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 04/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày cập nhật: 03/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Ngày cập nhật: 03/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày cập nhật: 02/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Quyết định quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin

Ngày cập nhật: 29/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ quy định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

Ngày cập nhật: 29/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2030

Ngày cập nhật: 29/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lần 2

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
14

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức lần 5

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
15

Dự thảo Luật Chứng khoán lần 6

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
16

Dự thảo Nghị Quyết của Quốc Hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải lần 2

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận dịch bệnh động vật, dịch hại thực vật, xác nhận thiên tai trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp lần 3

Ngày cập nhật: 27/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lần 1

Ngày cập nhật: 27/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Ngày cập nhật: 27/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua