Dự thảo chưa thông qua

Dự thảo chưa thông qua

Tìm thấy 750 dự thảo (1/38 trang)
01

Dự thảo Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành lần 2

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 17/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Luật Cư trú lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định nội dung chương trình tập huấn cho người lái phương tiện và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ lần 2

Ngày cập nhật: 13/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm

Ngày cập nhật: 13/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ hàng không

Ngày cập nhật: 12/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Ngày cập nhật: 11/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Quyết định về Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị lần 2

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập lần 1

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lần 3

Ngày cập nhật: 07/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân lần 4

Ngày cập nhật: 06/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện lần 2

Ngày cập nhật: 06/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày cập nhật: 05/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi lần 1

Ngày cập nhật: 05/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Vui lòng đợi