Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 9-CP NGàY 5-2-1994

Về Tổ CHứC Và QUảN Lý CáC DOANH NGHIệP DU LịCH.

 

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 45-CP ngày 22-6-1993 của Chính phủ về đổi mới quản lý và phát triển ngành du lịch;

Để tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch theo hướng chuyên môn hoá, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh các dịch vụ du lịch,

 

NGHị địNH:

 

Điều 1. - Doanh nghiệp du lịch là tổ chức kinh doanh một hoặc một số dịch vụ, du lịch, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động theo pháp luật.

 

Điều 2. - Các loại hình doanh nghiệp du lịch gồm:

- Lữ hành: Làm nhiệm vụ giao dịch, ký kết với các tổ chức kinh doanh du lịch trong nước, nước ngoài để xây dựng và thực hiện các chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch.

- Khách sạn: Làm nhiệm vụ tổ chức việc đón tiếp, phục vụ việc lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, bán hàng cho khách du lịch.

Vận chuyển khách.

- Làm các dịch vụ khác như tổ chức vui chơi, tuyên truyền quảng cáo du lịch, tư vấn đầu tư du lịch.

 

Điều 3: - Các doanh nghiệp du lịch được lựa chọn một trong các loại hình nói trên để làm loại hình doanh nghiệp chính của mình; các ngành nghề kinh doanh phụ thêm phải được phép của cơ quan có thẩm quyền.

 

Điều 4. - Các doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm:

- Kinh doanh đúng nội dung quy định (chính, phụ) trong giấy phép đã được cấp.

- Chấp hành và hướng dẫn khách du lịch chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hoá dân tộc.

- Chấp hành Pháp lệnh Kế toán - Thống kê - nộp thuế và thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Quản lý khách du lịch về các mặt từ khi nhận khách đến khi kết thúc chuyến đi du lịch; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho khách.

- Đảm bảo quyền lợi về vật chất và tinh thần đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

 

Điều 5. - Thành lập, giải thể, phá sản và quản lý, cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh:

1. Việc thành lập, giải thể và phá sản các doanh nghiệp du lịch:

- Các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân.

- Công ty liên doanh với nước ngoài thực hiện theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Các loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch khi phá sản thì thực hiện theo Luật Phá sản doanh nghiệp.

2. Phân cấp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp du lịch:

a) Tổng cục Du lịch:

Thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch theo Nghị định số 20-CP ngày 27-12-1992 của Chính phủ, Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm:

- Thẩm định thành lập các doanh nghiệp du lịch.

- Cấp, quản lý và thu hồi giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế.

- Xét, quyết định phân hạng khách sạn quốc tế.

- Tham gia thẩm định các dự án đầu tư về du lịch và khách sạn.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố:

Cấp, quản lý và thu hồi giấy phép kinh doanh khách sạn và các dịch vụ du lịch trong nước bao gồm cả khách sạn quốc tế, khách sạn nội địa, nhà khách, nhà nghỉ của cơ quan Nhà nước, các Bộ, ngành chuyển sang kinh doanh khách sạn và các dịch vụ khác trên địa bàn lãnh thổ theo quy định của pháp luật và quy chế hướng dẫn của Tổng cục Du lịch.

 

Điều 6. - Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này và tổ chức thực hiện từng bước thích hợp.

 

Điều 8. - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực