Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.436 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 10857/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc viết tắt địa chỉ doanh nghiệp

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
02

Thông tư 26/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
03

Công văn 1578/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
04

Công văn 10142/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
05

Công văn 1517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về kiến nghị của Vinamilk

Ban hành: 02/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
06

Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
07

Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
08

Công văn 9579/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
09

Công văn 9583/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
10

Quyết định 473/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
11

Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19

Ban hành: 31/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
12

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
13

Nghị định 36/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Ban hành: 29/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
14

Quyết định 450/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
15

Công văn 1414/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan khi tách công ty

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
16

Công văn 2059/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc Báo Pháp luật Plus phản ánh

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
17

Công văn 3063/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và nộp tiền về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
18

Công văn 9054/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
19

Quyết định 377/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2021
20

Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2018 cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2021
Vui lòng đợi